DOE HIER EEN

Aanvraag

Vraag eenvoudig vrijblijvend een offerte aan via WhatsApp

WhatsApp us

Of vul onderstaand formulier in

ALGEMENE VOORWAARDEN SPIK EN SPAN SPECIAALREINIGING

Artikel 1 - Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Een schoonmaakovereenkomst tussen opdrachtgever en Spik en Span kan op twee manieren tot stand komen: telefonisch of per e-mail. Telefonisch: De opdrachtgever kan telefonisch contact opnemen met Spik en Span om een afspraak in te plannen. Na wederzijds akkoord wordt er een afspraak ingepland. E-mail: De opdrachtgever kan via e-mail een aanvraag indienen. Na wederzijds akkoord wordt er een afspraak ingepland.

2. De opdrachtgever heeft ten opzichte van Spik en Span een vordering tot nakoming van de schoonmaakwerkzaamheden zoals aangegeven in het schoonmaakverzoek van de opdrachtgever via de telefoon of e-mail. Spik en Span heeft tegenover de opdrachtgever een vordering tot nakoming van de betaling van de boekingsverzoekprijs, inclusief reiskosten en btw, vanaf het moment dat de geboekte en overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid.

3. Spik en Span behoudt zich ten alle tijden het recht om een schoonmaakovereenkomst niet te aanvaarden of met onmiddellijke ingang op te zeggen. Bij annulering door Spik en Span zal, indien er door de opdrachtgever vooraf betaald is, vanzelfsprekend het volledige bedrag geretourneerd worden.

Artikel 2 - Werkwijze

1. De schoonmaakwerkzaamheden van de schoonmaakovereenkomst bestaan uit de activiteiten zoals beschreven op www.spikenspanspeciaalreiniging.nl.

2. Spik en Span zal nooit een woonruimte betreden zonder dat één of meerdere van de bewoners/verantwoordelijken aanwezig zijn. Tijdens de schoonmaakactiviteiten moeten één of meerdere van de bewoners ten alle tijden aanwezig zijn, tenzij anders is overeengekomen.

3. Nadat de schoonmaakwerkzaamheden afgerond zijn krijgt de opdrachtgever de kans om de uitgevoerde werkzaamheden te inspecteren. Bij ontevredenheid van de uitgevoerde werkzaamheden wordt er enkel actie ondernomen in de volgende gevallen:

• De klacht moet betrekking hebben op schoonmaak-gerelateerde zaken.
• De klacht moet betrekking hebben tot één van de ruimtes waar de schoonmaak heeft
plaatsgevonden.
• De klacht moet terecht zijn, in de zin van een juist onderbouwde klacht.

Indien de klacht aan de bovenstaande drie eisen voldoet zal de schoonmaker proberen de klacht ter plekke op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, zal er contact opgenomen worden met de casemanager die zich daarna over de zaak zal ontfermen.

4. Indien opdrachtgever op het opzicht tevreden is, maar later toch een tekortkoming opmerkt in de nakoming van de schoonmaakwerkzaamheden, dan moet dit zonder uitstel en uiterlijk binnen 24 uur na afronding van de schoonmaakwerkzaamheden worden gemeld aan Spik en Span. Er zal dan door Spik en Span bekeken worden of de klacht terecht is en wat eraan gedaan kan worden.

Artikel 3 - Prijs en betaling

1. Na het voltooien van de schoonmaakwerkzaamheden zoals aangegeven in de voorbespreking, is de opdrachtgever verplicht de met de boeking corresponderende en overeengekomen prijs te betalen. Bij zeer uitzonderlijke gevallen waarin de vervuilingsgraad duidelijk de verwachte graad overstijgt of de werkzaamheden een extra gevaar met zich meebrengen heeft Spik en Span het recht om een toelage in rekening te brengen. Indien Spik en Span van mening is dat er een toelage in rekening gebracht hoort te worden, dan zal dit ten alle tijden vooraf met de opdrachtgever worden besproken, voordat er wordt begonnen met de schoonmaakwerkzaamheden.

2. De betaling geschiedt via een overboeking of per contant. Bij zakelijke aanvragen is het ook mogelijk dat de opdrachtgever het geld na het uitvoeren van de werkzaamheden overmaakt per bank op de rekening van Spik en Span. Bij het in gebreke blijven van de betaling wordt er altijd een juridisch proces gestart. Al de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 - Annulering en opzegging

1. Een annulering door de opdrachtgever van de geboekte schoonmaakwerkzaamheden is tot 24 uur voor aanvang van de dienstverlening kosteloos mogelijk. De annulering dient duidelijk aangegeven te worden per e-mail aan info@spikenspanspeciaalreiniging.nl of telefonisch (zie website). Indien de opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de dienstverlening annuleert, dan is Spik en Span genoodzaakt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Bij het annuleren korter dan 1 uur voor aanvang, of na aanvang van de werkzaamheden, zal Spik en Span het volledige bedrag voor de geboekte schoonmaakwerkzaamheden in rekening brengen na beoordeling door Spik en Span van de omstandigheden van de annulering.

2. Tijdens het schoonmaken zelf kan de schoonmaakovereenkomst niet beëindigd worden, tenzij er sprake is van beëindiging om zwaarwegende redenen. De schoonmaakovereenkomst eindigt dan ook pas wanneer de verschuldigde schoonmaakwerkzaamheden zijn verricht door Spik en Span.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van Spik en Span

Spik en Span zal de schoonmaakwerkzaamheden altijd naar beste vermogen uitvoeren met de grootste zorgvuldigheid jegens de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden, dan is Spik en Span enkel aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Spik en Span. Dit houdt dus in dat schade die per ongeluk plaatsvindt door de schoonmaakspecialist aan het interieur of andere eigendommen zal vallen onder de aansprakelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht een vergoeding te eisen voor de aangebrachte schade. Verder is Spik en Span niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Ook is Spik en Span niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door: het verplaatsen van meubelen; vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Spik en Span; het uitvloeien van vlekken of kleuren bij het reinigen. Bij eventuele aansprakelijkheid van Spik en Span jegens de opdrachtgever voor schade, voortvloeiend uit schade door opzet of grove nalatigheid van Spik en Span, is de uitbetaling van de schade beperkt tot maximaal drie keer de waarde van de geboekte schoonmaakwerkzaamheden.

Artikel 6 - Garantie

1. Spik en Span doet altijd zijn uiterste best om de werkzaamheden zo perfect mogelijk uit te voeren.

2. Spik en Span staat niet in voor 100% verwijdering van vlekken op oppervlakken die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, bloed, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammoniak en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.